Patofyziologie

Společnost českých frankofonních lékařů (AMFT) ČLS JEP

 

Patofyziologie (patologická fyziologie)

V roce 1987 jsem nastoupil na Ústav patologické fyziologie, kde působím dodnes. Na ústav jsem začal docházet ještě jako student gymnázia a takřka během celého studia na lékařské fakultě jsem zde byl studentskou vědeckou silou. Mými učiteli zde byli především prof. MUDr. Václav Janoušek, CSc., prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. a starší kolega MUDr. Jan Hugo. Ovšem byli a jsou zde i další (zejména, ale nikoliv pouze: doc. MUDr. Karel Šulc, CSc. prof. MUDr. František Kornalík, DrSc., MUDr. Jiří Kofránek, CSc.), mnoho podnětů získávám od mladších, velmi motivovaných kolegů. Mohu říct, že většina lidí, s nimiž jsem se na tomto ústavu setkal, nějakým způsobem mé patofyziologické myšlení ovlivnila, takže jím patří můj dík. Hlavním mnohaletým kolegou ve výzkumu porfyrinů a železa je ing. Jan Krijt, Ph.D.

 

Co je patofyziologie?

Většina laiků si při slově patofyziologie představuje pitevnu a zaměňuje tak patofyziologii s patologií (čili patologickou anatomií), jejíž rozsah je ovšem také širší než "pouhé" pitvání. Zapomíná při tom na druhou část slova, tj. fyziologii.


Patofyziologie je obor, který se zabývá příčinami a mechanismy rozvoje nemocí a změnami funkcí organismu při nemoci. Studuje příčiny nemoci (její etiologii) a zejména mechanismy a procesy jejího rozvoje (tzv. patogenezi).

Např. při studiu srdečního selhání se patofyziologie zabývá tím:

Vlastní metody výzkumu jsou pak různé, klasické jsou experimenty na zvířatech, ale v současnosti je doplňují a rozšiřují výzkumy na buněčné a molekulární úrovni.

 

Patologická fyziologie je z hlediska výuky na lékařské fakultě klíčovým oborem, který integruje tzv. teoretickou a preklinickou část studia a tvoří přímé spojení s obory klinickými.

Patofyziologické myšlení je základem lékařského myšlení a nelze si bez něj představit kvalifikovanou diagnostickou či léčebnou úvahu. Je i intelektuálním „prostorem“ setkávání lékařů různých oborů či studentů, v němž může docházet k vzájemnému obohacení. V první polovině 90. let byla tato myšlenka neformálně, ale zato reálně pěstována v tzv. Patofyziologickém klubu, který organizoval především dr. Hugo a dále se na něm podílel dr. Robert Pleskot a mnozí další. Přestože jsme se setkávali večer, účastnilo se hodně studentů i lékařů různých oborů. V době, kdy hlavním a v podstatě jediným kritériem pro úspěšnost a kariéru vysokoškolského učitele je publikační činnost a její citační ohlas, je času pro taková setkání méně. Byl bych rád, kdyby se v nějaké podobě podařilo v budoucnosti na tuto tradici navázat.

Je vždy velkou radostí pochopit nové souvislosti, porozumět něčemu, co se zdá být buď již uzavřené, předem dané, nebo co je naopak dosud neznámé. Některé věci nelze jenom vyčíst, o některých je třeba diskutovat z více úhlů, porovnat názory a zkušenosti. V lékařské praxi, k níž konec konců tento obor nejen svou vědeckou, ale i pedagogickou činností směřuje, by tím pak měla být kvalitnější a srozumitelnější diagnostika a léčba.

Semináře a přednášky jsou stále častěji dostupné na internetu. Naleznete je např. na webových stránkách Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK.

 

 

Společnost českých frankofonních lékařů ČLS JEP (AMFT - Association des Médicins Francophones Tcheques)

Tato společnost sdružuje nejen frankofonní lékaře, ale snaží se frankofonii mezi lékaři podporovat. Rovněž rozvíjí vztahy mezi medicínou naší a medicínou frankofonních zemí, zejména Francie. Podílí se na výměnných pobytech a stážích lékařů ve Francii a v dalších francouzsky mluvících zemích.
Podílí se rovněž na mezinárodních konferencích Preuves et Pratiques (Důkazy a praxe). Další z těchto kongresů (Evropský kongres medicíny pro praxi IFDA) se bude konat v Praze 14. května 2011. Prezentace v powerpointu jsou k dispozici na webu AMFT.
Další kongres je plánován na podzim 2012 (pravděpodobné datum 13.10.2012).

AMFT se podílelo na vydání knihy Francouzština pro lékaře v nakladatelství Grada (říjen 2007). Kniha byla pokřtěna při příležitosti kongresu 27.10.2007 v pražském hotelu Marriott. Knihu za přítomnosti velvyslance Francouzské republiky pokřtil předseda ČLS JEP profesor Jaroslav Blahoš.

 

Zpět na začátek

 

 

Odkazy

Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

Společnost patologické a klinické fyziologie ČLS JEP

Medline

Galén

Grada

Maxdorf

 

 

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU


© Martin Vokurka 2005-12