Prezentace kandidátů – přepis / Presentation of the candidates – transcription

Prezentace kandidátů na funkci děkana 1. LF UK členům akademické obce 1. LF UK  15. 6. 2020

Martin Vokurka

Prezentace ke stažení

1.

Pane předsedo, děkuji za krásné představení, vaše Magnificence, Spectabilis, vážené senátorky, vážení senátoři, dámy a pánovéJe mi velkým potěšením, že dnes vás mohu seznámit s hlavními body své koncepce k volbě kandidáta na pozici děkana 1. lékařské fakulty.

Cítím se tu hodně doma, vidím i ty postavy v zadních řadách, to je takové typické skoro pro přednášení takže mě to dodává opravdu velké chuti.

Chtěl bych říct, že naše fakulta je velký příběh, mnoha století, mnoha tisíců lidí a na nás je nyní ten příběh rozvinout, na nás je fakultu posunout dále, učinit z ní jednu z nejlepších přinejmenším evropských fakult a učinit její diplom pro studenty ještě cennější a kvalitnější v celém světě než je nyní. Věřím že, protože fakulta je v dobrém stavu a především má skvělé lidi, má velmi nadané a motivované studenty, že se nám to společně může podařit. Potřebujeme k tomu strategii, cíle a odhodlání a věřím, že toho můžeme společně dosáhnout.

2.

Nyní bych se věnoval powerpointové prezentaci a chtěl bych říci, že Powerpoint přišel mezi nás cirka před dvaceti lety. Byla to taková velká věc, o níž jsme si mysleli, do jisté míry právem, že změní naši výuku, že od této chvíle bude naše výuka jiná, moderní a podobně.  Nicméně je asi na čase položit si otázku, zda powerpointová výuka je tím co má být naší budoucností.  Já si tedy rozhodně myslím, že ne. Mezitím výukou procházejí zcela nové trendy, které my musíme zachytit, je to elearning, elearningem myslím skutečný elearning nikoliv právě pouhé vyvěšování powerpointových prezentací, elearning interaktivní, který umožní přípravu studentů na semináře, který umožní dlouhodobé sledování a opakování věcí a který odlehčí teoriím. Prosazují se další věci. Virtuální a rozšířená realita v ní budeme moci studovat například morfologické předměty. Musíme v tom být velmi inovativní a na fakultě k tomu již existují první projekty, které by toto umožnily.

3.

Další věcí jsou počítačové simulace, počítačové simulace studentům umožní, aby sledovali vývoj jednotlivých procesů, aby jim lépe porozuměli. Zde tedy máte klasicky srdeční revoluci a co je podstatné je, že tyto materiály je možné přenášet do všech možných nosičů včetně malých mobilních telefonů, takže studenti budou v podstatě moci studovat, já bych řekl nepřetržitě, ale to si nemyslím, že by chtěli slyšet, ale že mohou studovat za dalších podmínek a poměrně velmi kvalitně. Co to ovšem znamená  pro učitele a pro fakultu to, že onen systém, kdy studenti sem pouze přicházeli a my jsme jim předávali znalosti, snažili jsme se, aby to pochopili samozřejmě, je spíše minulostí, my musíme vlastně toho času, který budeme se studenty trávit a kterého může být víc, protože studenti díky těmto metodám mohou věci studovat využít skutečně k diskusím, k interaktivní výuce, učení praktických znalostí apod.

4.

Jednou z hlavních metod, která by toto měla umožnit je výuka simulační. Naše fakulta v této oblasti byla jednou z předních fakult, vybudovala jedno z prvních simulačních center a je nyní nutné abychom do toho celá fakulta napřeli velké množství síly i ekonomické, abychom zavedli simulační výuku od prvního ročníku abychom od prvního ročníku učili kritické stavy až vlastně po kvalitní stavy léčby v posledních ročnících a abychom na nich naučili třeba základní dovednosti pro něž se třeba nedostává pacientů vzhledem k jejich počtu a v neposlední míře je velmi dobré abychom zapojili do této výuky studenty, kteří tím, že učí jiné studenty se nesmírně zdokonalují, takto to již běží, ale je nutno aby toho bylo ještě více, v simulačním centru v současné době probíhá cirka jedno procento výuky na celé fakultě a z toho je devadesát procent v podstatě v prvních dvou ročnících. Klinická výuka má ještě samozřejmě své simulátory, takže to není kompletní odhad, ale je zřejmé, že je v tom nutné pokročit dále. V neposlední řadě se simulační věci mohou uplatnit i u zkoušení některých procesů a může tak to přispět k celkové praktičnosti a objektivizaci zkoušky. Celé tyto změny by měly především proměnit výuku tak, jak jsme na ni zvyklí a učinit ji moderní, interaktivní, umožnit aby studenti z naší fakulty odcházeli připraveni pro řešení základních klinických situací, aby veškeré znalosti, které získávají, byly od prvního ročníku propojovány s jejich klinickými důsledky, aby se učili od prvního ročníku komunikaci a to navzájem v angličtině v češtině a v dalších jazycích.

5.

Důležité je propojování anglické a české paralelky. Jsme připraveni zvýšit počet společné výuky ať již volitelných předmětů nebo posléze některých dalších věcí. Velkou kapitolou je otázka zahraničních stáží kde mohou studenti získat velké zkušenosti a my musíme dbát, aby proces jejich uznávání byl na naší fakultě značně usnadněn, aby studenti mohli více cestovat, aby bylo více partnerských nemocnic, jsou programy jako AMO a podobně, kde můžeme rozšiřovat naše další aktivity. Protože chceme vědět, jak se nám daří v té aktivitě a v našem studiu je potřeba vyvinout systém zpětného hodnocení systém evaluace. Univerzita v tuto chvíli připravuje určitý nový systém SIS 4, my budeme samozřejmě sledovat jeho vývoj, zapojíme se  do diskusí o potřebách, ale zároveň jsme připraveni tento systém rozvíjet ať již na jednotlivých pracovištích či posléze v rámci fakulty. Je potřeba tuto zpětnou vazbu mít, zhodnotit jednotlivá pracoviště a v případě, že některá pracoviště dlouhodobě nebo některé osoby nebudou plnit určité úkoly tak samozřejmě  musíme těmto pracovištím pomoci a dále posléze to řešit i dalšími prostředky tak, aby některé stížnosti na výuku vymizely. Důležitý proces je také podpora studentů, protože studenti, kteří přicházejí ať již z ciziny nebo z naší země na naši fakultu tak musí čelit samozřejmě  mnoha novým věcem, musí se nově učit, jsou v jiném prostředí, čili já považuji za důležité, abychom vytvořili určitý systém, který studentům zejména v úvodních ročnících pomůže. Máme tutory, to je jistě věc, kterou bychom dále rozvíjeli, máme možnost získání třeba kvalitní psychologické péče. Můžeme se snažit o pomoc didaktickou studentům v ročnících v těch prvních zejména a samozřejmě můžeme diskutovat o dalších otázkách a problémech, které by z hlediska studentů vznikly. Stejně tak budeme podporovat v didaktických schopnostech učitele, je spousta dobrých kurzů, které můžeme najít. Můžeme hledat zdroj financování a pomoci.

6.

Druhou velkou skupinou nebo oblastí, která by měla umožnit další vzestup naší fakulty je věda. Věda je zcela zásadní nejen v rámci Humboldtovského pojetí univerzity, ale samozřejmě má zcela zásadní praktické důsledky. Bez vědy na naší fakultě a to nejen na teoretických ústavech nepřitáhneme kvalitní učitele, čili to je zcela nezbytná věc. Věda přináší fakultě nemalé prostředky, je to na 150 mil. z grantů, půl miliardy z rozvojových projektů, nové přístroje, to že lidé díky tomu mohou pracovat. Vybudovali jsme centrum preklinického zobrazování, máme Biocev, to vše je nutno rozvíjet a nutno využít všech těchto kapacit co nejvíce v propojování třeba i s klinickými pracovišti, kde zase víceméně třeba není dostatečné někdy laboratorní vybavení. Budeme se snažit o podporu podávání grantů, a to zase i společných grantů. A v neposlední řadě bychom měli otevřít fakultu ještě více spolupráci i mimouniverzitní. Hovořil jsem například s děkanem Strojní fakulty. Tam je celá řada možných projektů. Některé už běží, ale je tam celá řada patentů, můžeme využívat jejich technologií a struktur a rozvíjet spolupráci v oblasti simulací, některých robotických procesů a podobně. Součástí je samozřejmě postgraduální studium a MD/PhD programy, které by měly výrazně napomoci, abychom si vytvořili i naši akademickou budoucnost, naše budoucí učitele, kteří dál budou předávat naše znalosti. Nicméně bych rád věnoval pozornost i vědě v pregraduální oblasti, byť se to může týkat jen části zájemců, vytvoření jakési vědecké propedeutiky a navazujících potom prezentací na studentských vědeckých konferencích, kde by se studenti seznamovali s principy vědecké práce a týka se to i zahraničních studentů, kteří by vlastně zvýšili potom, to neplatí jenom pro ně ale pro všechny studenty, kteří půjdou do zahraničí, tak ve chvíli kdy třeba už mají třeba alespoň spoluautorství článku, tak se tím výrazně zvýší možnost jejich uplatnění a zároveň to zase posune fakultu ve světovém vnímání výše.

7.

Třetí takový pilíř, který je důležitý pro ranking univerzity je internacionalizace. Internacionalizace má několik základních parametrů. Pro  nás je v tomto ohledu významná anglická paralelka nejen jako počet zahraničních studentů, ale anglické paralelka je i příležitostí pro pokračování a navazování další spolupráce. Nejen pro získávání nových studentů, ale pro možnost navazování kontaktů klinických, vědeckých a podobně. Měli bychom zvýšit počet zahraničních vyučujících i visiting profesorů, kteří by mohli přejít i do části výuky pregraduální. Chtěli bychom mít více postgraduálních studentů ze zahraničí či získat naše některé nejlepší studenty ze zahraničí, kteří by u nás mohli pokračovat v postgraduálním vzdělávání. Už jsem zmiňoval zahraniční stáže, ERASMy, výměny, jedna z dalších věcí, které nám můžou zvýšit náš ranking. Pro to vše je důležitá spolupráce.

8.

Spolupráce pro nás je samozřejmě klíčová s nemocnicemi, především s Všeobecnou fakultní nemocnicí. Měli bychom rozvíjet spolupráci v oblasti PR, v oblasti grantové, v oblasti personální, dohodnout se na řešení strategických věcí. Já osobně bych navštívil všechny kliniky, všechna oddělení, ostatně jsem to i částečně činil ještě před tím nežli jsem poté začal kandidovat, protože si myslím, že je důležité, abychom se navzájem poznávali, abychom koordinovali výuku, abychom jako fakulta podporovali naše učitele, kteří tam pracují, abychom jim řekli, že to má skutečný význam, že to je pro fakultu klíčové. Samozřejmě je to spolupráce s Univerzitou, s jejími ostatními fakultami. Je to otázka třeba při společných legislativních iniciativách, je třeba potřebné získat lepší postavení mediků, jejich lepší kompetence, spolupráce se státní správou, zdůraznil bych roli asociace děkanů lékařských fakult, již se podařilo získat prostředky pro vzdělávání a jsme na území převážně Prahy 2 a zde je také spolupráce velmi významná.

9.

Já sám jsem člověk velmi konsenzuální a věřím, že dohoda spolupráce, která pak vyústí skutečně v kvalitní řešení, které má dlouhodobou platnost je důležitá, ale zároveň se nijak nebojím řešení situací, které by vyžadovaly některé rázné kroky a které by v případě, že by situace fakulty v některých případech vyžadovala takové věci. Chci si připravit zásadní týmy, které by to řešily, chci připravit jasný harmonogram, podle něhož by postupovali. Chci aby byl prověřen chod děkanátu, všech jeho oddělení, aby s nimi bylo diskutováno co potřebují, naopak jaká je potřeba fakulty, co by tato oddělení plnila a to i nemocniční části a samozřejmě věřím, že všichni se do toho zapojíme a zejména do toho zapojíme také studenty, kteří prokázali v nedávné době nově neuvěřitelnou aktivitu a iniciativu a ukázali, že jsou schopni těchto organizačních věcí.

10.

Vím, že v 15 min, které jsem možná i maličko přetáhl, to mohl být jenom velmi stručný výtah, podrobnější je tedy asi 17 ti stránkový program, který buď je tady nebo je na mých stránkách, kde je odkaz na videa, která jsme připravili, kde některé věci, které jsem tu mohl jenom načrtnout, jsou podrobněji řečeny.

Omlouvám se někteří mi říkal, abych více mluvil o tom, čeho jsem dosáhl, ale já si myslím, že jsme tu proto, abychom mluvili o budoucnosti, protože i ty věci, které jsou úspěšné a jsou takové, samozřejmě v tak rychle měnící se situaci se mohou měnit a my hlavně musíme být připraveni na to, co bude  a i když vyjdeme z toho úspěšného co tu je.

Já vám děkuji za pozornost a věřím, že s vámi všemi dokážeme fakultu posunout opravdu zase dále a učinit ji ještě lepší.

Děkuji vám

The Presentation of the candidates for the Position of the Dean for 1 LF UK to Members of the Academic community 15 June 2020

Martin Vokurka

The Presentation for download

1.

Mr Chairman, thank you for the beautiful introduction, Your Magnificence, Spectabilis, Senators, Ladies and Gentlemen. It is a great pleasure for me to introduce you to the main points of my vision as a candidate for the position of Dean of the 1st Faculty of Medicine.

I feel at home here, I even see the people in the back rows, just as I would during lecture. This gives me a really great feeling.

I would like to affirm that our faculty has a century long right history, both in it’s function and the thousands of people it has educated. It is up to us to continue developing this story, it is up to us to further the quality of education and medicine, and make it at least, one of the best European faculties. In doing so, the degree which our students earn will become more prestigious and valuable than it is now. Since the faculty is in good condition, has excellent people and determined students, we can make this goal possible, together. We need a strategy and commitment to do this, and I believe that we can achieve this together.

2.

Now I would like to focus to the PowerPoint presentation and I would like to say that PowerPoint came to us about twenty years ago. It was such a big thing that we thought, to some extent rightly, that it would change our teaching, that from now on, our teaching would be different, modern, and so on. However, it is probably time to ask whether PowerPoint teaching is what our future should look like. I don’t envision this form of teaching to be the predominant or best method. While PowerPoint teaching has stayed a standard, there have been new teaching trends, which we have to capture. These trends are centered around e-learning, real e-learning. This change in learning means using more than just posted PowerPoints, this means interactive learning which will help to prepare students for seminars. This method will allow for long-term progress tracking and relief of the educational load in theoretical studies due to repetition and review on the e-learning platform. E-learning will bring additional benefits including the use of virtual and augmented reality to study, for example, morphological subjects. We have to be very innovative in this and continue to promote early stage projects that currently exist at the faculty. Only this support will make such a revolutionary and modern change in education possible.

3.

An additional technological improvement would be in the use of computer simulations, which allow students to visualize, follow, and better understand the propagation of individual physiological processes. This technological revolution allows for additional benefits, in that educational media can be transferred to a variety of derives such as mobile phones. In doing so, students will be able to study anywhere and anytime. While I don’t think the students would be very happy to hear this, it would allow them to continue their studies in various conditions, at a comparable quality to which they are used to. Of course, such usage of technology would mean changes for teachers and the faculty as well. Instead of teachers passing knowledge down to students at the faculty, we need to modernize our system. Rather than just accepting this knowledge, with technological improvements, students can better use time with professors to discuss topics, interact with their mentors, practice hands-on skills etc.

4.

One of the main approaches that should enable this style of teaching is using simulations. Our faculty was one of the leading faculties in this endeavor. The faculty built one of the first simulation centers and it is now necessary for us to generously support, both individually and economically, to introduce simulation teaching in first year subjects of intensive care medicine.  By introducing simulation teaching, we can then finalize this knowledge in the final years of study by focusing on detailed and fine treatment simulations. Furthermore, we can use the simulations to teach basic skills and techniques in times when contact with live patients is not possible. Lastly, simulation teaching, will allow for collaboration between students, who by teaching their peers will also be greatly improving their own knowledge. Such a simulation system is already functioning at the faculty, but it is necessary this promote this opportunity as much as possible. About one percent of teaching at the faculty occurs in the simulation center, of which ninety percent occurs during the first two years of study. Of course, clinical subjects and professors have their own simulators, so this is not an entirely accurate estimate, but it is clear that further progress is needed. Last, but not least, simulation systems can be applied to testing the knowledge of students and thus can contribute to the overall comprehensibility and ease of evaluation of the test. Above all, these changes should transform teaching as we are used to and make it modern, interactive, to allow students to leave our faculty ready to deal with basic clinical situations, so that all the knowledge they acquire is linked from the first year to their clinical implications, to learn to communicate from the first year in English and in Czech and in other languages.

5.

It is important to connect the English and Czech parallels. We are ready to increase the amount of joint English and Czech teaching starting with optional subjects and gradually then expanding to other areas of study. An important component of this integrations is the possibility of internships abroad where students can gain a lot of experience. We need to ensure that the process of credit recognition from programs abroad is simplified in order to entice students to travel more, create partnerships at foreign hospitals, increase programs like AMO, and increase our other activities abroad.  Since we want to know our progress in this area of expansion, we need to develop an evaluation system for these experiences. The university is currently preparing a SIS 4 system, whose development will be carefully monitored and discussed. We are ready to develop  and begin implementing this system first at individual workplaces and eventually within the whole faculty. In order to properly implement this system, it is necessary to have this feedback, evaluate individual workplaces. In the case that some workplaces cannot perform certain tasks in a timely manner, we will of course have a support system in place to solve problems in these workplaces with the ultimate goal of eliminating any kind of complaints. Support of students is another vital endeavor. Students who come to our faculty from abroad are faced with many new challenges, both culturally and academically. They  have to adapt to new leaning techniques and different environment. I consider it essential to create a certain system that will help these students, particularly in their first couple of years of study. One program that is currently supporting such students is the tutoring program. In addition to expanding this network, we would like to be able to guarantee professional psychological support for the students. We can didactically help the students in the first years in particular and of course we are ready to discuss other issues and problems that arise from the students‘ point of view. Just as we plan to support students, we also would like to support educators. There are many great courses we can begin to offer and we can help these professors to find financial backing and practice assistance in setting up these courses.

6.

The second large academic sphere that should enable the further growth of our faculty is science. Science is absolutely essential not only within the framework of Humboldt’s conception of the university, but it also has fundamental practical applications. Science needs to be present within the entirety of the faculty, not just at the theoretical institutes. Science brings considerable resources to the faculty and attracts professors who are leading authorities in their respective fields. For example, 150 million from grants, half a billion from development projects, new devices, all allowing our professors and employees with the tools necessary to execute their projects. We have built a preclinical imaging centre and we have the Biocev Center for Scientific Excellence. These preliminary developments and contacts must be developed to connect these centres with clinical workplaces, where oftentimes sufficient laboratory equipment is not present. Additionally, we will try to support the submission of grants, including joint grants. And last but not least, we should open the faculty even more to inter-university cooperation. An example of such cooperation would be possible with the Faculty of Mechanical Engineering. After speaking with the dean of this faculty, it became clear that there are many possible projects with which we could collaborate. Some projects are already running, in addition to the development of numerous patents. By partnering with this faculty, we can use their technologies and structures and develop cooperation in the field of simulations, robotic processes etc. This cooperation would include o f course, postgraduate studies and MD / PhD programs, which should significantly help us to create a thriving academic environment for our future teachers, who will pass on our knowledge. However, I would also like to pay attention to science in the undergraduate field, although it may only apply to some interested parties, the creation of a kind of scientific propaedeutics and subsequent presentations at student scientific conferences, where students would learn about the principles of scientific work. This of course concerns not only foreign students, but also all students who go abroad, so at the moment when, for example, they already have at least co-authorship of an article, it will significantly increase the possibility of their application and at the same time it will move the faculty into a greater world perception.

7.

The third pillar that is important for university ranking is internationalization. Internationalization has several basic parameters. The English parallel plays an important role for the faculty due to its’ number of foreign students which present the opportunity to continue and establish further international cooperation. Opportunities include gaining new students and establishing clinical, scientific and similar contacts. We should increase the number of foreign teachers and visiting professors who could become an integral part of the undergraduate teaching faculty. We would like to have more postgraduate students from abroad in addition to recruiting some of best students from abroad and offering them a position to continue their postgraduate education at our faculty. I have already mentioned foreign internships, ERASMUS, and exchanges, as some of the other ways by which we can increase our visibility and ranking internationally.

8.


Cooperation is important for all this. Extensive cooperation for us is of course, crucial with hospitals, especially with the general university hospital. We should further develop cooperation in the field of PR, in the field of grants, in the field of personnel, to agree on the solution of strategic issues. I would personally visit all the clinics, all the departments, and I did so in part before I started running, because I think it is important that we get to know each other, that we coordinate teaching, that we support our teachers as a faculty, who they work there to tell them that it has real meaning, that it is crucial for the success faculty. Of course, there is cooperation with the University, with its other faculties. It is a question needed in joint legislative initiatives, it is necessary to get a better position of medics, their better competencies, cooperation with the state administration, I would emphasize the role of the association of deans of medical faculties, we have already obtained funds for education and we are in Prague 2 and here cooperation is also very important.

9.


I myself am a very consensual person and I believe that a cooperation agreement, which will result in a effective and lasting solution, is important, but at the same time I am not afraid to deal with situations that require vigorous action. Such more direct activity may be required depending on the situation of the faculty. I want to prepare key teams, with a clear workflow, which they can follow in order to deal with such situations effectively. I would like the operation of the dean’s office and all of its departments to be monitored. Members of departments would be included in discussions of their needs and of the faculty’s needs. Such two-way discussions would also be extended to improve the workings of the hospital’s departments. I believe employees, faculty, and students will be involved in this process of improving the inner workings of the faculty. I expect that particularly our students will become greatly involved. They have recently shown just how incredibly capable and organized they are by participating on the front-lines during the quarantine.

10.

I know that in 15 minutes, which I may have extended a bit, I could only give you a very brief summary of my vision for the faculty. You will find more information in the 17-page program, which is either here physically or digitally on my web site, where there is also a link to the videos that we have prepared. This additional resources will describe the details of. plans which I mentioned in this speech.

I apologize to those that advised me to talk more about myself and what I have achieved, that I did not talk about myself. I think we are here to discuss matters of the future, rather than successes of the past. With the rapidly changing situation of our world, it is wiser to not dwell too much on what is succeeding currently, but rather to foresee future changes and be prepared for what will happen. Current successes will become building blocks for future ones.

Thank you for your attention and I believe that with all of you we can really move the faculty further and make it even better.

Thank you.