Životopis

Narozen 17. 10. 1962 v Praze
ženatý (manželka RNDr. Alexandra Vokurková)
děti: Františka Sylva (2003), Filipa Klára (2006), Frída Martina (2010)

VZDĚLÁNÍ A ODBORNÁ/AKADEMICKÁ KARIÉRA

 • 1969-1977 Základní devítiletá škola (od r. 1971 s rozšířenou výukou angličtiny, tehdy N. Belojannise, nyní Drtinova, Praha 5)
 • 1977-1981 Gymnázium Na Zatlance, Praha 5
 • 1981-1987 Fakulta všeobecného lékařství UK v Praze (nyní 1. lékařská fakulta)
 • 1993 atestace z vnitřního lékařství I. stupně
 • 1997 obhájena kandidátská dizertační práce: Porfyriny v očních žlázách potkana – model pro studium porfyrií – kandidát věd
 • 1.3.2005 jmenován docentem pro obor patologická fyziologie (habilitační spis: Molekulárně biologické přístupy k studiu etiopatogeneze onemocnění)
 • Prosinec 2020: jmenován profesorem pro obor patologická fyziologie

ZAMĚSTNÁN

1987 – dosud 1. lékařská fakulta UK v Praze, Ústav patologické fyziologie
– do 2005 vědecký aspirant, asistent a odborný asistent
– 2005 docent pro obor patologická fyziologie
– 2008-2012 proděkan pro teoretickou a preklinickou pedagogiku
– od 9/2008 člen Kolegia děkana
– od 9/2012 proděkan pro studijní problematiku a teoretickou a preklinickou výuku
– od 9/2012 člen Vědecké rady 1. LF UK
– od 10/2012 přednosta ústavu
– od 1/2011 člen a od 6/2014 předseda Pedagogické komise 1. LF UK
– od 10/2018 statutární zástupce děkana fakulty
– od 3/2018 – konzultant Rady pro vnitřní hodnocení UK
– od 9/2020 – děkan 1. LF UK
1998/99 zástupce šéfredaktora nakladatelství Maxdorf

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

 • výuka studentů všeobecného lékařství a zubního lékařství v českém a anglickém jazyce
 • výuka nelékařských bakalářských a navazujících magisterských směrů
 • přijímací řízení studentů pro anglickou paralelku
 • autorství, spoluautorství a další tvorba učebních textů a prezentací z oblasti patologické fyziologie
 • během studia lékařské fakulty pomocná pedagogická a vědecká síla na Anatomickém ústavu (výuka pitev) a Ústavu patologické fyziologie (výuka a asistence při praktických cvičeních)

ODBORNÁ A VĚDECKÁ ČINNOST

 • metabolismus železa a jeho regulace, genová exprese regulačních a transportních molekul (zejm. hepcidinu), chelatace železa
 • studium exosomů i nefrologických nemocnění a v buněčných kulturách
 • metabolismus porfyrinů, experimentální modely porfyrie (téma kandidátské práce)
 • apoptóza a její cytofluorimetrické detekce (pobyt ve Francii 90. léta následně po návratu)
 • molekulárně genetická detekce mykobakterií a patogeneze sarkoidózy (pobyt ve Francii 90. léta)
 • řešitel či spoluřešitel několika různých grantů (GAUK, GAČR, IGA MZ, AZV), člen řešitelského týmu výzkumného záměru MŠMT a Centra experimentální hematologie
 • koordinátor univerzitních programů Prvouk P24, Progres P26 a SVV

POSTGRADUÁLNÍ VÝUKA

 • školitel v DSP v biomedicíně: Fyziologie a patofyziologie člověka a Biochemie a patobiochemie (témata – výzkum metabolismu železa a jeho regulace, chelátory železa)
 • člen Oborové rady Fyziologie a patofyziologie člověka
 • 2010-14 člen Oborové rady Fyziologie a patologická fyziologie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

 • autorství či spoluautorství několika desítek vědeckých a odborných sdělení, z toho 39 v časopisech s IF (zejm. s J. Krijtem, J. Hugem, Z. Humlovou, Z. Mělkovou, M. Haluzíkem, P. Marunou, V. Tesařem a kolegy z pařížského pracoviště)
 • počet citací těchto prací podle SCI s vyloučením autocitací je cca 930, H-index 15 (leden 2021)
 • autor lékařských výkladových slovníků (Velký lékařský slovník, Praktický slovník medicíny, Kapesní slovník medicíny) a spoluautor dalších
 • autor či spoluautor učebních textů patologické fyziologie
 • spoluautor knihy Francouzština pro lékaře (Rokyta, Stejskal, Vokurka; Grada 2007)
 • účast na organizaci a řízení kongresů „Mezinárodní kongres medicíny pro praxi“ (dř. Důkazy a praxe, Preuves et Pratiques) v rámci Evropských kongresů praktické medicíny organizovaných IFDA a Spolkem českých frankofonních lékařů (AMFT) ČLS JEP (2004-2018)
  přednášky pro Cor Bohemiae (vzdělávací programy pro seniory) a další vzdělávací přednášky v rámci Týdne vědy apod.
 • vlastní literární činnost (povídky, poezie)
 • člen autorského týmu Slovníku nespisovné češtiny (hl. editor J. Hugo; Maxdorf 2006-2020)

ČLENSTVÍ a FUNKCE V ODBORNÝCH A DALŠÍCH SPOLEČNOSTECH

 • Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP)
  – Společnost patologické a klinické fyziologie – předseda
  – Česká hematologická společnost
  – AMFT – Association des médecins francophones tcheques (Asociace českých frankofonních lékařů) – člen výboru, vědecký sekretář
 • International BioIron Society (IBIS)
 • European Iron Club (EIC)
 • Česká lékařská komora (ČLK)
 • Mensa ČR
 • člen ediční rady časopisu Československá fyziologie

OCENĚNÍ

 • Cena rektora UK za autorský podíl na učebnici Patologická fyziologie orgánových systémů (2004)

VEŘEJNÁ A DALŠÍ ČINNOST

 • 2006-2014 člen zastupitelstva města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
 • 2006-2012 člen správní rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (zástupce jmenovaný vládou)

KLINICKÁ ČINNOST

 • I. atestace z vnitřního lékařství
 • předatestační příprava absolvována na nefrologickém oddělení (tehdy v rámci I. interní kliniky) a na III. interně VFN a 1. LFUK

VĚDECKÉ A ODBORNÉ STÁŽE

 • 1990/91 – State University of New York
 • 1993 INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale) U.409 (Paříž, Francie) – 3 měsíce
 • 1994-1996 INSERM U.82 (Paříž, Francie) – 22 měsíců

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 • angličtina a francouzština – velmi dobrá znalost
 • italština, němčina, ruština – komunikační a pasivní znalost
 • hebrejština – základy