Lékařské slovníky

Lékařské výklady slovníky jsme začali s MUDr. Janem Hugem v nakladatelství Maxdorf připravovat počátkem 90. let.
Jako první vyšel v roce 1994 Praktický slovník medicíny (PSM) určený široké veřejnosti. Měl v 1. vydání 4000 hesel. První vydání Velkého lékařského slovníku (VLS) pro odbornou veřejnost vyšlo v r. 2002. V roce 2015 se VLS dočkal vydání desátého (45 000 hesel) a v r. 2005 vyšel poprvé Kapesní slovník medicíny obsahující 3000 nejdůležitějších hesel se stručným výkladem.
Připravují se i slovníky jednotlivých lékařských oborů a stávající slovníky se snažíme neustále aktualizovat, rozšiřovat a po všech stránkách vylepšovat.

Velký lékařský slovník online naleznete zde.

Význam slovníků

Smyslem lékařských výkladových slovníků pro nelékařskou veřejnost je zejména zlepšit komunikaci mezi lékaři, pacienty či klienty a dalšími pracovníky ve zdravotnictví. Na důkladné poučení pacientů nezbývá většinou v ordinacích či nemocnicích čas a vyhledávání některých pojmů v cílených publikacích může trvat dlouho. Internet je sice zdrojem velkého množství informací, ale bez předběžné znalosti je mnohdy těžké – a i poměrně časově náročné – se v nich orientovat. Proto se domníváme, že slovníky stručně a srozumitelně vysvětlující základní pojmy jsou důležitým pomocníkem pro obě strany.
Velký lékařský slovník je určen převážně odborné veřejnosti, ale mnoho informací v něm mohou nalézt i laici s hlubším zájmem o problematiku medicíny. Mimo jiné i díky četným medailonkům významných osob české i světové medicíny.
Lékařům by měl především umožnit rychlé získání informace v oblastech, které nejsou jejich oborem. Měl by umožnit „pohled za hranice oboru“ a usnadnit hledání dalších informací. Protože většina autorů a spoluautorů působí na fakultních pracovištích, je naší snahou, aby byl i užitečnou pomůckou ke studiu.
Přes snahu o aktuálnost informací nelze slovník považovat za pomůcku k diagnostice či terapii, zejména pak v rukou osob bez skutečného medicínského vzdělání.

Aktuálnost

Slovníky mohou jen reagovat na velmi rychlý vývoj medicíny. Během více jak deseti let práce na slovnících (o době od vlastního studia nemluvě) vidím, jak se medicína mění, jak přibývá nejen objevů (genů, mutací, molekul, metod atd.), ale jak se jejich vlivem mnohdy zcela zásadně mění i mnohé dosud ustálené pohledy na nemoci či jejich vznik a léčbu.
Proto je někdy obtížné udržet beze změn i samotnou definici či základní výklad určitého hesla. Je třeba nejen poznatky přidávat, ale některé korigovat, mazat či označit jako překonané. Je naší samozřejmou snahou držet s tímto rychlým vývojem krok, ale není to vždy hned možné.

Souvislosti

Za důležité při tvorbě slovníků považujeme již od 1. vydání PSM souvislosti. Mezi hesly jsou četné odkazy, které upozorňují na hesla podobná (významově či jazykově) či opačná. Vím od mnoha známých, že se do slovníku v jednom místě ponořili, dlouho jím listovali, až skončili úplně jinde.
Porovnání, uvědomění si blízkosti či opaku je i důležitým procesem při učení a chápání.
Kromě lexikografických souvislostí se snažíme dbát i souvislosti medicíny s ostatními obory. Díky velkému rozvoji poznání, zejména molekulárně biologického, se medicína v mnohých oblastech přibližuje biologii (i když zůstává stále „uměním“ a měla by být ve vztahu k pacientovi především lidská). Samozřejmé jsou souvislosti s chemií a biochemií a díky medailonkům a etymologii i s kulturou v širokém slova smyslu.

Eponyma a etymologie

V medicíně je mnoho názvů spojeno se jmény jejich objevitelů (pravých či těch, kteří měli to štěstí, že za první objevitele byli později považováni). Jde o jména nemocí, anatomických struktur, dějů, mikroorganismů apod. Kromě těchto názvů mají některé z nich i jména univerzální, odborná či jinak systematická, ale mnohdy méně používaná. Proto jsou ve slovníku zařazena i eponyma. Navíc krátké medailonky u nich uvedené jsou často fascinujícím čtením.
Stačí se někdy nad nimi hlouběji zamyslet – kdy opravdu tento člověk žil, kolika let se dožil, kde žil a kde třeba musel žít či dožít, jak byl usilovný či jak a kdy mu naopak pomohla náhoda… Uvědomit si, co v dané době už bylo či ještě nebylo známo, a také že to, co se nám dnes zdá samozřejmé, byl ve své době úžasný objev, mnohdy nepochopený. A představit si, kolik toho ještě nevíme, protože i my jsme jen etapou ve vývoji poznání, nikoliv jeho završením.
Etymologické poznámky jsou u většiny hesel. I ony stojí za přečtení a za zamyšlení. A to i v případě, kdy samotný obsah je uživateli dobře známý. Možná tím spíše… I tyto poznámky slovník propojují v jeho další rovině a mnohdy mají obecné kulturní a historické souvislosti.

Spoluautoři a spolupracovníci

Při velkém množství poznatků a různorodosti oborů je obtížné pro jednotlivce nejen obsáhnout, ale mnohdy i dohlédnout konce medicínských oborů. Proto se rozšiřuje i počet spoluautorů i konzultantů. U PSM a VLS je od 8., resp. 7. vydání též laboratorní příloha autorů – prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. a MUDr. Kateřiny Mrázové.

Přehled vydání jednotlivých slovníků

Praktický slovník medicíny

 1. vydání, 1994, 360 s. (4000 hesel)
 2. revidované vydání, 1994, 360 s.
 3. rozšířené vydání, 1995, 409 s.
 4. rozšířené vydání, 1995, 477 s.
 5. rozšířené vydání, 1998, 490 s.
 6. rozšířené vydání, 2000, 490 s.
 7. rozšířené vydání, 2004, 490 s. (11 000 hesel)
 8. rozšířené vydání, 2007, 504 s. (11 000 hesel) + laboratorní příloha
 9. aktualizované vydání, 2008, 518 s. (11 000 hesel) + laboratorní příloha
 10. aktualizované vydání, 2011, 519 s. (11 000 hesel) + laboratorní příloha
 11. aktualizované vydání, 2015, 422 s. (11 000 hesel) + laboratorní příloha
 12. aktualizované vydání, 2023, 480 s. (11 500 hesel) + laboratorní příloha

Velký lékařský slovník

 1. vydání, 2002, 923 s.
 2. revidované vydání, 2002, 923 s.
 3. rozšířené vydání, 2003, 966 s.
 4. revidované vydání, 2004, 966 s.
 5. aktualizované vydání, 2005, 1001 s. (36000 hesel)
 6. aktualizované vydání, 2006, 1017 s. (37000 hesel)
 7. aktualizované vydání, 2007, 1069 s. (38000 hesel) + laboratorní příloha
 8. aktualizované vydání, 2008, 1131 s. (40000 hesel) + laboratorní příloha
 9. aktualizované vydání, 2009, 1159 s. (41000 hesel) + laboratorní příloha
 10. aktualizované vydání, 2015, 1113 s. (45000 hesel) + laboratorní příloha

Kapesní slovník medicíny

 1. vydání, 2005, 173 s., (3000 stručných hesel)
 2. rozšířené vydání, 2008, 188 s., (3500 nejdůležitějších hesel)
 3. aktualizované vydání, 2013, 188 s., (3500 nejdůležitějších hesel)
 4. aktualizované vydání, 2020, 192 s., (4000 nejdůležitějších hesel)

Ocenění
Velký lékařský slovník se umístil na 3. místě v soutěži Slovník roku 2006 – kategorie výkladový slovník. Soutěž pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů.

Náměty

Budu vděčný za připomínky, návrhy a doplňky ke slovníkům. Napište mi.

Odkazy

Maxdorf
Velký lékařský slovník
Slovník nespisovné češtiny