Volební program

ZAMYŠLENÍ…

…NAD UPLYNULÝM OBDOBÍM

Před čtyřmi lety jsem sepsal svůj volební program a pak s ním předstoupil před akademickou veřejnost a dostal důvěru Akademického senátu 1. LF UK. Tuto důvěru jsem se snažil naplňovat, maximálně plnit náš program a dále sloužit rozvoji fakulty.

Týden po odevzdání programu vypukl první lock down covidu-19, a i když ono jaro 2020 se v Česku epidemie ještě nerozhořela naplno, naučila nás připravit se aspoň v některých aspektech na to, co mělo přijít poté. Další období bylo bohužel daleko horší a poznamenalo to takřka dva akademické roky. Museli jsme přeorganizovat výuku, zavedli kurzy ošetřovatelství pro studenty, kteří se rozhodli pomáhat, zajišťovali jsme kombinaci zejména klinické výuky s touto pomocí („Studuj a pomáhej“), online výuku, snažili jsme se o očkování studentů klinických ročníků…

Covid oslabil náš společenský život, neproběhly dva Plesy mediků. Ale mnohé jsme se naučili a na mnohé bychom neměli zapomínat.

V roce 2022 vypukla válka na Ukrajině, v říjnu 2023 proběhl masakr na jihu Izraele a následné boje v Gaze a snad nejméně předvídatelná byla tragická událost 21. prosince na Filozofické fakultě UK.

Tyto zmíněné události měly a mají bohužel tu daň nejcennější, ztráty na lidských životech, které jako lékaři a zdravotníci máme chránit. Vyplývají z nich i nové úkoly, které v minulosti nebyly obvyklou součástí volebních programů.

Prokázali jsme během této doby mnoho schopností a odhodlání. Tyto události však mají i další negativní konsekvence. Ekonomické problémy, stagnace příjmů při inflaci a zvyšování cen energií. Objevují se některé nepříznivé trendy v rozdělování prostředků na univerzitě. Ale
i s tímto se fakulta dokázala vypořádat, dařilo se aspoň mírně zvyšovat mzdy, ve stávajícím akademickém roce zvýšit prospěchová stipendia a hlavně – realizovat a dále plánovat nový rozvoj fakulty.

Za to vše, co se dařilo a co jsme překonali, patří velký dík mým spolupracovníkům v kolegiu, vyučujícím, administrativním pracovníkům fakulty a vám všem.

…NAD MEDICÍNOU, , JEJÍ BUDOUCNOSTÍ A VÝUKOU NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ

Rozvoj medicíny je velmi rychlý. Takřka neustále přináší nové objevy, nové diagnostické a terapeutické postupy, rozšiřuje se personalizovaná medicína, zlepšuje se prognóza mnoha nemocí. Přesto se v nedávné době zastavily v naší zemi, snad dočasně, příznivé trendy v prodlužování věku
a stejně tak není jisté, jak se budou v budoucnosti vyvíjet či dokonce objevovat nové choroby. Do medicíny vstupuje umělá inteligence a při rychlém rozvoji této oblasti je těžké odhadovat budoucnost i pro generaci, která teprve nyní vstupuje na vysoké školy. To vše se nepochybně odrazí
i v organizaci zdravotnictví. Mění se demografické parametry, populace v evropských zemích stárne, v dohledné době budou u nás, ale i ve světě chybět odborníci – lékaři, sestry, ale i další nelékařské profese, některé možná i teprve vzniknou. Bude se měnit náplň jejich odborností a to, jak se změní jejich profesní život, není lehké předvídat. Musíme si být vědomi možných rizik, ale zároveň velkých příležitostí a všeho se chopit s odhodláním a energií.

To vše klade na medicínské vysoké školství velké nároky. Musíme vytvářet takové prostředí, které je otevřené současným možnostem i neznámé a dynamické budoucnosti. Kromě znalostí a dovedností musíme vést studenty k širokému chápání souvislostí, připravenosti nadále studovat, být flexibilní, citliví a kolegiální. Nikdy by neměl zmizet humánní rys zdravotnictví a pomoci ostatním lidem.

A z obojího, výsledků minulých čtyř let a vize budoucnosti, vychází můj program na roky 2024-2028.

odstavec

CO SE PODAŘILO A UDÁLO

 • Překonání pandemie covidu-19 a jejího dopadu na studium, využití hybridních forem výuky a dalších zkušeností pro výuku a další rozvoj fakulty
 • Rozvoj a podpora simulační výuky, její podstatné rozšíření do klinických ročníků a hlavních klinických předmětů a příprava koncepce dalšího jejího rozvoje
 • Příprava rozšíření a stavby simulačního centra
 • Přestavba výukových sálů pro zubní lékařství
 • Nové studijní programy: všeobecné ošetřovatelství, navazující Mgr studium fyzioterapie, navazující magisterské studium adiktologie v angličtině
 • Zřízení pozice mediátorky k řešení problémů studentů
 • Podpora řešení problémů zahraničních studentů a návazná odborná psychologická pomoc
 • Vytvoření struktury ročníkových zástupců a jejich pravidelné setkávání s vedením fakulty a Pedagogickou komisí
 • Rozšiřování možností vykonávat předstátnicové praxe i mimo fakultní nemocnice
 • Posílení výuky komunikace pro mediky
 • Vznik dalších volitelných předmětů, zejména první pomoci v Dobronicích
 • Rozšíření a modernizace prostorů pro studenty a vypracování plánů pro jejich další rozvoj
 • Nový systém přijímacích zkoušek pro studium v anglickém jazyce
 • Díky iniciativě lékařských fakult v důsledku covidové situace získali studenti kvalifikaci praktické sestry po 4. ročníku studia
 • Rozvoj zahraniční spolupráce ve výuce i vědě
 • Vznik dvou nových klinik: Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN a Urologické kliniky 1. LF UK a ÚVN
 • Další příprava Kampusu Albertov – Biocentra
 • Zavedení programu Cooperatio na fakultě a vnitřní hodnocení vědy
 • Úspěšné ukončení projektu Centra nádorové ekologie a pokračování ve výzkumných aktivitách v této oblasti
 • Rozvoj vědeckého vybavení zejména z velkých projektů
 • Modernizace laboratoře pro studium elektrofyziologie a hemodynamiky na Fyziologickém ústavu (angiolinka)
 • Účast fakulty na pěti projektech NPO Exceles, koordinace jednoho z nich (NÚVR) a následný rozvoj vědecké činnosti i nové vybavení (proteomika, virologická laboratoř BSL-3 v Biocevu, angiolinka a další)
 • Podání projektových žádostí v rámci NPO/OP JAK – ERDF+/ESF pro podporu výuky a vybavení simulačního centra a Mezisektorové spolupráce pro rozvoj spolupráce ve vědě s firmami
 • Vytvoření a postupná realizace nové organizační struktury děkanátu
 • Spolupráce s nemocnicemi jak v otázce řešení situace v době covidu-19, tak i ve výuce a při řešení otázky zákoníku práce a přesčasů
 • Obnovení a rozšíření akcí fakulty pro zaměstnance i studenty, vznik Newsletteru
 • Podepsáno Memorandum mezi Asociací děkanů LF a IPVZ a děkani LF jsou členy ve Vědecké radě IPVZ
 • Stabilní ekonomika fakulty v období stagnujících příjmů i zvyšování cen

CO ZŮSTÁVÁ PROBLÉMEM – kde jsme chtěli být dále…

 • Oblast digitalizace v oblasti studia i v řízení fakulty
 • Modernizace SISu a navazujících systémů pro studenty (v gesci RUK, vyžaduje nemalé náklady a velké zásahy do IT oblasti)
 • Prostorové řešení v rámci děkanátu a místnosti pro studenty (vyžaduje investice, promyšlený postup, ale je součástí programu na další období)

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7