Pedagogika

Pedagogická činnost je základní funkcí univerzity a lékařské fakulty. Je zásadně spojena s jejím základním posláním – přípravou vysoce odborně i lidsky připravených lékařů a nelékařských pracovníků ve zdravotnictví. Tato činnost je nenahraditelná a týká se tisíců studentů, jejich budoucnosti, jejich profese a rovněž těch, kteří budou v budoucnu jejich pomoc potřebovat.

Výuka by neměla jen předávat informace, ale hlavně vést k jejich pochopení, používání a získávání souvislostí napříč jednotlivými obory, tělesnými systémy, mezi molekulami, buňkami až po klinické souvislosti. Významné je využívání e-learningu, simulací, kazuistik… Role učitele je pak zejména v propojování faktů a souvislostí, jejich hierarchizaci, v motivaci studentů a ověřování jejich znalostí.

VÝUKA PATOLOGICKÉ FYZIOLOGIE

V roce 1987 jsem nastoupil na Ústav patologické fyziologie 1. lékařské fakulty UK, kde od roku 2012 působím jako jeho přednosta a garant výuky patofyziologie.
Výrazněji se specializuji na výuku patofyziologie kardiovaskulárního systému, jater a metabolismu. Jsem autorem či spoluautorem řady učebních textů a materiálů včetně e-learningu.
Od akademického roku 2009/10 vyučuji volitelný předmět Patofyziologie v kazuistikách.

Na ústav jsem začal docházet ještě jako student gymnázia a takřka během celého studia na lékařské fakultě jsem zde byl studentskou vědeckou silou. Mými učiteli zde byli především prof. MUDr. Václav Janoušek, CSc., prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. a starší kolega MUDr. Jan Hugo. Ovšem byli a jsou zde i další (zejména, ale nikoliv pouze: doc. MUDr. Karel Šulc, CSc. prof. MUDr. František Kornalík, DrSc., doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.), mnoho podnětů získávám od mladších, velmi motivovaných kolegů a i studentů. Mohu říct, že většina lidí, s nimiž jsem se na tomto ústavu setkal, nějakým způsobem mé patofyziologické myšlení ovlivnila, takže jím patří můj dík. Hlavním mnohaletým kolegou ve výzkumu porfyrinů a železa je ing. Jan Krijt, Ph.D.

VÝUKA POSTGRADUÁLNÍ

Od roku 2019 jsem členem Oborové rady Fyziologie a patologická fyziologie v Biomedicíně a jsem zároveň školitelem. Jedna studentka obhájila disertační práci v roce 2019.
Více o vědeckých tématech…

PEDAGOGICKÁ ČINNOST NA FAKULTĚ

Výuce z hlediska fakulty se věnuji především od roku 2008. Byl jsem zodpovědný za záležitosti prvních třech ročníků studia všeobecného lékařství v českém i anglickém jazyce. I jako děkan považuji výuku za klíčovou oblast, záleží mi na propojování teoretických, praktických a klinických poznatků a dovedností. Za důležitou považuji simulační výuku.

od 2020: děkan
2012-2020: proděkan pro studijní záležitosti a pro teoretickou a preklinickou výuku
2008-2012: proděkan pro teoretickou a preklinickou pedagogiku