Publikace

VĚDECKÉ PUBLIKACE, UČEBNICE A ODBORNÉ BUBLIKACE

Članky

 

Vědecké publikace

Publikace v Medline

Práce v recenzovaných časopisech

 • Vojtová L., Přikryl P., Maixnerová D., Vokurka M., Neprašová M., Zima, T., Tesař V.: Identifikace potenciálních močových biomarkerů u IgA nefropatie pomocí proteomické analýzy. In: Aktuality v nefrologii. 2016. 22(suppl.1), 36-36. ISSN 1210-955X.
 • Vokurka M.: Fyziologie a patofyziologie erytropoezy I: metabolismus železa. Novinky v nefrologii, 2011, č. 2, 59-64
 • Vokurka M.: Fyziologie a patofyziologie erytropoezy II: regulace a erytropoetin. Novinky v nefrologii, 2011, č. 3, 96-102
 • Maruna P., Vokurka M., Krijt J.: Hepcidin – nový peptid zánětlivé odpovědi a metabolismu železa. Klin. Biochem. Metab., 2004, no. 1, vol. 12 (33), p. 55-59
 • Vokurka M., Nečas E.: Hepcidin – peptid regulující množství a distribuci železa v organizmu ve zdraví a nemoci. Čas. Lék. čes., 2003, no. 8, vol. 142, p. 469-473
 • Hugo J., Vokurka M., Janoušek V. Exocrine secretion of porphyrins from the rat Harderian gland. Endocrinología, 1991, vol. 38, p. 263-264
 • Hugo J., Vokurka M., Mělková Z., Janoušek V. Porphyrins in the rat Harderian and lacrimal glands. Higher porphyrin content in males than in females. Endocrinología, 1991, vol. 38, p. 265-266.
 • Hugo J., Vokurka M., Sanitrák J., Mělková Z., Janoušek V. First demonstration of porphyrins in the lacrimal glands: Similarity to the Harderian gland. Biomed. Biochim. Acta, 1989, vol. 48, p. K1-K4. [IF=0,442]

Více o vědě …

Učebnice

 • VOKURKA, Martin. Patofyziologie pro nelékařské směry. 4., upravené vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-3563-7. Elektronická verze prostřednictvím Bookport
 • NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů. Praha: Karolinum, 2003. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0675-5.
  (kapitoly Patofyziologie jater a Patofyziologie žlučových cest)
 • NEČAS, Emanuel a kol. Obecná patologická fyziologie. Praha: Karolinum, 2021. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 8024646331. Elektronická verze prostřednictvím Bookport.
 • NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie: kontrolní otázky. Praha: Triton, 1999. ISBN 80-7254-072-6.

Odborné publikace

 • VOKURKA, Martin a Jan HUGO. Velký lékařský slovník. 10. aktualizované vydání. Praha: Maxdorf, 2015. Jessenius. ISBN 978-80-7345-456-2
 • VOKURKA, Martin a Jan HUGO. Praktický slovník medicíny. 12. aktualizované vydání. Praha: Maxdorf, 2023. ISBN 978-80-7345-770-9.
 • VOKURKA, Martin a Jan HUGO. Kapesní slovník medicíny: výkladový slovník lékařských termínů pro širokou veřejnost : [3500 nejdůležitějších hesel]. 4. vyd. Praha: Maxdorf, 2020. ISBN 978-80-7345-634-4.
 • HUGO Jan, VOKURKA Martin, FIDLEROVÁ Fidlerová,  Slovník lékařských zkratek. 2. rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Maxdorf. 2019. ISBN 978-80-7345-633-7
 • Eva KAŠÁKOVÁ Eva, VOKURKA Martin, HUGO  Jan Výkladový slovník pro zdravotní sestry. Praha: Maxdorf. 2015. ISBN: 978-80-7345-424-1
 • ROKYTA, Richard, Richard STEJSKAL a Martin VOKURKA. Francouzština pro lékaře: manuál pro praxi. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2257-3. E-kniha.
 • HERRERA, Patricia. Manikúra a pedikúra. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Maxdorf, 2005. ISBN 80-7345-049-6.

Více o slovnících…

KRÁSNÁ LITERATURA

 • JOHN, Ctirad, Štěpán SVAČINA a František HOUDEK, ed. O duši lékaře. Praha: Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-618-0.
 • VOKURKA, Martin. Rozpady. Praha: Galén, c2008. ISBN 978-80-7262-537-6.
 • VOKURKA, Martin. A to je láska, pánové. Praha: Petr Štengl, 2014. ISBN 978-80-87563-23-6.
 • Ostatní publikace
  Dosud jsem publikoval v Literárních novinách, časopisech Tvar, Weles a Psí víno, v internetové rubrice nakladatelství Petrov, v internetovém časopisu Dobrá adresa a v literárním almanachu on-line Wagon. O Dobré adrese, s níž mám tu čest spolupracovat, mluví pěkně její šéfredaktor Štefan Švec v rozhovoru s Radimem Kopáčem na Portálu české literatury.V květnu 2006 vydalo nakladatelství Maxdorf Slovník nespisovné češtiny, na němž jsem se spoluautorsky podílel. Hlavním editorem je dr. Hugo. V souvislosti s tím byly zprovozněny webové stránky. Druhé vydání vyšlo v říjnu 2006.

Více o krásné literatuře…

Více o médiích…