Životopis

Narozen 17. 10. 1962 v Praze
ženatý (manželka RNDr. Alexandra Vokurková)
děti: Františka Sylva (2003), Filipa Klára (2006), Frída Martina (2010)

VZDĚLÁNÍ A ODBORNÁ / AKADEMICKÁ KARIÉRA

 • 1969-1977 Základní devítiletá škola (od r. 1971 s rozšířenou výukou angličtiny, tehdy N. Belojannise, nyní Drtinova, Praha 5)
 • 1977-1981 Gymnázium Na Zatlance, Praha 5
 • 1981-1987 Fakulta všeobecného lékařství UK v Praze (nyní 1. lékařská fakulta)
 • 1993 atestace z vnitřního lékařství I. stupně
 • 1997 obhájena kandidátská dizertační práce: Porfyriny v očních žlázách potkana – model pro studium porfyrií – kandidát věd
 • 1.3.2005 jmenován docentem pro obor patologická fyziologie (habilitační spis: Molekulárně biologické přístupy k studiu etiopatogeneze onemocnění)
 • Prosinec 2020: jmenován profesorem patologické fyziologie

ZAMĚSTNÁN

 • 1987 – dosud: 1. lékařská fakulta UK v Praze, Ústav patologické fyziologie
 • do 2005 vědecký aspirant, asistent a odborný asistent
 • 2005 docent pro obor patologická fyziologie
 • 2008-2020 proděkan pro teoretickou a preklinickou pedagogiku a studijní problematiku, člen Kolegia děkana
 • od 2012 člen Vědecké rady 1. LF UK
 • od 2012 přednosta ústavu
 • od 2011 člen a 2014-2020 předseda Pedagogické komise 1. LF UK
 • 2018-20 statutární zástupce děkana fakulty
 • 1998/99 zástupce šéfredaktora nakladatelství Maxdorf

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

 • výuka studentů všeobecného lékařství a zubního lékařství v českém a anglickém jazyce
 • výuka nelékařských bakalářských a navazujících magisterských směrů
 • přijímací řízení studentů pro anglickou paralelku
 • autorství, spoluautorství a další tvorba učebních textů a prezentací z oblasti patologické fyziologie
 • během studia lékařské fakulty pomocná pedagogická a vědecká síla na Anatomickém ústavu (výuka pitev) a Ústavu patologické fyziologie (výuka a asistence při praktických cvičeních)

POSTGRADUÁLNÍ VÝUKA

 • školitel v DSP v biomedicíně: Fyziologie a patofyziologie člověka a Biochemie
  a patobiochemie (témata – výzkum metabolismu železa a jeho regulace, chelátory železa), t.č. 2 studentky, 1 úspěšná obhajoba
 • člen Oborové rady Fyziologie a patofyziologie člověka
 • 2010-14 člen Oborové rady Fyziologie a patologická fyziologie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • pravidelné přednášky pro studenty DSP Biomedicína (Experimentální chirurgie)
  a účast v komisi při obhajobách
 • oponentury 6 disertačních prací, 4 prací diplomových/bakalářských

ODBORNÁ A VĚDECKÁ ČINNOST

 • metabolismus železa a jeho regulace, genová exprese regulačních a transportních molekul (zejm. hepcidinu), chelatace železa
 • studium exosomů i nefrologických nemocnění a v buněčných kulturách
 • metabolismus porfyrinů, experimentální modely porfyrie (téma kandidátské práce)
 • molekulárně genetická detekce mykobakterií a patogeneze sarkoidózy (pobyt
  ve Francii 90. léta)
 • projekty: od 2017 koordinátor Progresu Q26, řešitel SVV (2014-16), koordinátor Prvouku 24 (2013-2016)
 • řešitel či spoluřešitel grantů: hlavní řešitel grantů AZV (2015-18) a GAUK (1997-98), seniorní řešitel GAUK (2015-16), člen řešitelského týmu GAČR (3×), IGA MZ ČR (1×), člen řešitelského týmu výzkumného záměru a výzkumného centra MŠMT
 • člen habilitačních a jmenovacích komisí
 • recenze pro časopisy (např. PLOS One), grantové agentury (GAČR, GAUK, IGA MZ)
 • opakovaně člen poroty Ceny Alberta Schweitzera za medicínu a francouzských stipendií Barrande

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

 • autorství či spoluautorství několika desítek vědeckých a odborných sdělení a kapitol v monografiích, z toho 48 v časopisech s IF
 • počet citací těchto prací podle SCI s vyloučením autocitací je 1107, H-index 17
 • autor lékařských výkladových slovníků (Velký lékařský slovník, Praktický slovník medicíny, Kapesní slovník medicíny) a spoluautor dalších (Slovník lékařských zkratek, Výkladový slovník pro zdravotní sestry)
 • autor či spoluautor učebních textů patologické fyziologie (Patofyziologie pro nelékaře, Obecná patologická fyziologie, Patologická fyziologie orgánových systémů)
 • e-learningové prezentace (Metabolismus železa – Atlas fyziologie člověka)
 • recenze učebních textů
 • spoluautor knihy Francouzština pro lékaře
 • účast na organizaci a řízení kongresů – člen organizační výboru „Mezinárodní kongres medicíny pro praxi“ (dř. Důkazy a praxe, Preuves et Pratiques) v rámci Evropských kongresů praktické medicíny organizovaných IFDA a Spolkem českých frankofonních lékařů (AMFT) ČLS JEP (2004-2018)
 • Klasifikon konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech a jejich použití v českém zdravotnictví (s mezinárodní účastí)
 • populární či osvětové přednášky pro Cor Bohemiae (vzdělávací programy pro seniory) a další vzdělávací přednášky v rámci Týdne vědy apod.
 • vlastní literární činnost (povídky, poezie)
 • člen autorského týmu Slovníku nespisovné češtiny

ČLENSTVÍ a FUNKCE V ODBORNÝCH A DALŠÍCH SPOLEČNOSTECH

 • Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP)
  – Společnost patologické a klinické fyziologie – předseda
  – Česká hematologická společnost
  – AMFT – Association des médecins francophones tcheques (Asociace českých frankofonních lékařů) – člen výboru, vědecký sekretář
 • International BioIron Society (IBIS)
 • European Iron Club (EIC)
 • Česká lékařská komora (ČLK)
 • Mensa ČR
 • člen ediční rady časopisu Československá fyziologie

OCENĚNÍ

 • Cena rektora UK za autorský podíl na učebnici Patologická fyziologie orgánových systémů (2004)

VEŘEJNÁ A DALŠÍ ČINNOST

 • 2006-2014 člen zastupitelstva města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
 • 2006-2012 člen správní rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (zástupce jmenovaný vládou)

KLINICKÁ ČINNOST

 • I. atestace z vnitřního lékařství
 • předatestační příprava absolvována na nefrologickém oddělení (tehdy v rámci I. interní kliniky) a na III. interně VFN a 1. LFUK

VĚDECKÉ A ODBORNÉ STÁŽE

 • 1990/91 – State University of New York
 • 1993 INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale) U.409 (Paříž, Francie) – 3 měsíce
 • 1994-1996 INSERM U.82 (Paříž, Francie) – 22 měsíců

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 • angličtina a francouzština – velmi dobrá znalost
 • italština, němčina, ruština – komunikační a pasivní znalost
 • hebrejština – základy